Konkurs “Mistrz w zawodzie” — informatyk.

Dnia 13.03.2014 r. w Zespo­le Szkół Elek­tro­nicz­nych w Bole­sław­cu ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” dla zawo­du Tech­nik infor­ma­tyk. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie, któ­rych opie­ku­nem jest mgr inż. Mar­cin Spychała:

 • Nata­lia Wój­to­wicz — kla­sa I 
 • Adrian Mle­czak — kla­sa I
 • Kry­stian Konop­ka — kla­sa III

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym terminie.


Konkurs „Mistrz w zawodzie” — elektryk

Dnia 6.03.2014 r. w szko­le w ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Mistrz w zawo­dzie” — Tech­nik elektryk.W eli­mi­na­cjach regio­nal­nych dla uczniów Tech­ni­kum udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr. 2 z Luba­nia i oczy­wi­ście dru­ży­na naszych uczniów w składzie:

 • Jan Bart­ko — kla­sa III 
 • Michał Obo­le­wicz — kla­sa III
 • Piotr Wój­cik — kla­sa II

Ucznio­wie mie­li za zada­nie zgod­nie ze sche­ma­tem prak­tycz­nie wyko­nać obwód elek­trycz­ny i uru­cho­mić sil­nik. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie. Dru­ży­na, któ­ra wygra zakwa­li­fi­ku­je się do eta­pu woje­wódz­kie­go we Wrocławiu.

Kon­kurs dla uczniów Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej odbył się 7.03.2014 r, udział wzię­ły dwie dru­ży­ny: z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych “Mecha­nik” z Jele­niej Góry oraz z Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia, a wyni­ki rów­nież zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym terminie.

Zdję­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w gale­rii.

Konkurs literacki.

Biblio­te­ka szkol­na ogła­sza kon­kurs na esej inter­pre­tu­ją­cy sło­wa Wła­dy­sła­wa Orka­na: “Temu, kto lubi książ­ki, nigdy nie zabrak­nie wier­ne­go przyjaciela”.

Regu­la­min konkursu

 1. Uczeń, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu chę­ci uczest­nic­twa w kon­kur­sie, pisze pra­cę na poda­ny temat. Obję­tość pra­cy nie powin­na prze­kra­czać dwóch stron for­ma­tu A4 zapi­sa­nych czcion­ką 14 Times New Roman.
 2. Zapi­sy uczest­ni­ków przyj­mo­wa­ne będą w biblio­te­ce szkolnej.
 3. Goto­we pra­ce pod­pi­sa­ne imie­niem, nazwi­skiem oraz kla­są, do któ­rej uczęsz­cza uczeń, nale­ży skła­dać do 30 kwiet­nia 2014r.. w biblio­te­ce szkolnej.
 4. Jury wyło­ni zwy­cięz­cę kon­kur­su oraz lau­re­atów dwóch kolej­nych miejsc.
 5. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi w poło­wie maja.
 6. Zwy­cię­ska pra­ca opu­bli­ko­wa­na zosta­nie na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły.

ZACHĘ­CA­MY DO WZIĘ­CIA UDZIA­ŁU W KONKURSIE!

Kursy kwalifikacyjne

W grud­niu 2013 r. ucznio­wie klas Tech­ni­kum uczest­ni­czy­li w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” w dwóch kur­sach: Bar­man i Barista.

Kurs Bari­sty trwał 18 godzin, odby­wał się w szko­le ‚pole­gał na zdo­by­ciu umie­jęt­no­ści parze­nia róż­nych rodza­jów kawy. Nato­miast kurs Bar­mań­ski trwał 30 godzin, odby­wał się w loka­lu „Od Nowa” w Pie­cho­wi­cach przy ul. Żymier­skie­go, a pole­gał na umie­jęt­no­ści two­rze­nia i ser­wo­wa­nia drin­ków. Zaan­ga­żo­wa­nie i zapał uczniów był ogrom­ny i aż przy­jem­nie było patrzeć z jakim zaan­ga­żo­wa­nie pra­co­wa­li ucznio­wie, a tak­że sma­ko­wać to, co ucznio­wie przygotowali.

Godziny pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

rok szkolny  2020/2021

mgr Jani­na Wołoszka

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek

Dzień peda­go­gicz­ny

12:3015:30

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0011:00

  Dzień peda­go­gicz­ny
  

8:0011:00Dzień peda­go­gicz­ny

8:0011:00

Dzień peda­go­gicz­ny

12:3015:30

Kon­takt:

 • tele­fon: 757553060