Technikum

TECHNIKUM w zawodach:

 • tech­nik infor­ma­tyk 
 • tech­nik tele­in­for­ma­tyk
 • tech­nik mecha­tro­nik 
 • tech­nik elek­tryk
 • tech­nik infor­ma­tyk — kla­sa woj­sko­wa
 • tech­nik tele­in­for­ma­tyk — kla­sa woj­sko­wa
 • tech­nik elek­tryk — kla­sa woj­sko­wa
 • tech­nik infor­ma­tyk — kla­sa e‑sport z pro­jek­to­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem gier
 • tech­nik tele­in­for­ma­tyk — kla­sa e‑sport z pro­jek­to­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem gier
 • tech­nik infor­ma­tyk — kla­sa mul­ti­me­dia i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa
 • tech­nik tele­in­for­ma­tyk — kla­sa mul­ti­me­dia i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa
  Dla uczniów  Tech­ni­kum  zapew­nia­my prak­ty­ki  w zakła­dach pra­cy na tere­nie Pie­cho­wic , Jele­niej Góry i oko­lic.

Technik informatyk

To kie­ru­nek, dzię­ki któ­re­mu ucznio­wie zdo­by­wa­ją kom­plek­so­wą wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki. Pozna­ją od pod­staw zasa­dy two­rze­nia stron WWW, uczą się admi­ni­stro­wa­nia sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi oraz sie­cia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi. Uczą się obsłu­gi pakie­tu biu­ro­we­go Micro­soft Offi­ce oraz pro­gra­mu­ją w wybra­nych języ­kach m. in. w Java, C++. Dzię­ki pozna­niu taj­nik gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej ucznio­wie pro­jek­tu­ją obra­zy na potrze­by wła­snych stron inter­ne­to­wych a tak­że mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne, rekla­mo­we itp. Z wyko­rzy­sta­niem dźwię­ku i ani­ma­cji two­rzą fil­my o wybra­nej tema­ty­ce. W trak­cie  edu­ka­cji ucznio­wie pozna­ją budo­wę i dzia­ła­nie sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go oraz naby­wa­ją umie­jęt­no­ści moder­ni­za­cji i napra­wy sprzę­tu a tak­że  wła­ści­wej jego kon­fi­gu­ra­cji.

Technik elektryk

Na tym kie­run­ku ucznio­wie pozna­ją pod­sta­wo­we zja­wi­ska oraz pra­wa z zakre­su elek­tro­tech­ni­ki i elek­tro­ni­ki. Tutaj uczą się pro­jek­to­wać i wyko­ny­wać sys­te­my elek­trycz­ne oraz dia­gno­zo­wać stan tech­nicz­ny urzą­dzeń elek­trycz­nych. W trak­cie nauki zdo­by­wa­ją wie­dzę na temat doko­ny­wa­nia pomia­rów wiel­ko­ści elek­trycz­nych oraz inter­pre­ta­cji otrzy­ma­nych wyni­ków. Zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści przy­dat­ne przy napra­wach zarów­no maszyn prze­my­sło­wych jak i domo­we­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go.

Technik teleinformatyk

To kie­ru­nek, któ­ry okre­śla zasa­dy eks­plo­ata­cji sys­te­mów tele­tran­smi­syj­nych, cha­rak­te­ry­zu­je sygna­ły oraz dobie­ra do nich odpo­wied­nie łącza tele­in­for­ma­tycz­ne (kablo­we, radio­we lub opto­elek­tro­nicz­ne). Ucznio­wie nauczą się kon­fi­gu­ro­wać  łącza tele­tran­smi­syj­ne, posłu­gi­wać się urzą­dze­nia­mi łącz­no­ści i sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym. Będą mon­to­wać, kon­fi­gu­ro­wać i eks­plo­ato­wać kom­pu­te­ry i ich pod­ze­spo­ły, a tak­że insta­lo­wać sys­te­my ope­ra­cyj­ne i ste­row­ni­ki w kom­pu­te­rach. Posłu­gi­wać się będą narzę­dzia­mi pomia­ro­wy­mi i kon­tro­l­ny­mi w celu okre­śle­nia i dia­gno­zo­wa­nia błę­dów i przy­czyn ich powsta­wa­nia w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych. Wyko­na­ją zabie­gi kon­ser­wa­cyj­ne, prze­glą­dy i napra­wy urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych. Zabez­pie­czą kom­pu­te­ry i ser­we­ry oraz dane ope­ra­cyj­ne w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych. Nauczą się insta­la­cji oraz kon­fi­gu­ra­cji urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych, cen­tral tele­fo­nicz­nych, ter­mi­na­li abo­nenc­kich i tele­fo­nii komór­ko­wej.

Technik mechatronik

Mecha­tro­ni­ka to nowa sta­le roz­wi­ja­ją­ca się dzie­dzi­na, dla któ­rej spe­cja­li­stów rynek pra­cy otwie­ra sze­ro­ko drzwi.

Ucznio­wie kształ­cą­cy się w tym zawo­dzie pozna­ją jak urzą­dze­nia mecha­nicz­ne zastą­pić inte­li­gent­ny­mi sys­te­ma­mi elek­tro­me­cha­nicz­ny­mi. W wyni­ku czte­ro­let­niej edu­ka­cji ucznio­wie naby­wa­ją umie­jęt­ność czy­ta­nia, ana­li­zo­wa­nia oraz samo­dziel­ne­go opra­co­wy­wa­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych. Ponad­to potra­fią pro­jek­to­wać, insta­lo­wać i obsłu­gi­wać nowo­cze­sne urzą­dze­nia mecha­tro­nicz­ne, pro­gra­mo­wać i nasta­wiać para­me­try urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych, a tak­że dia­gno­zo­wać stan urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych i wyko­ny­wać ich napra­wy.

 Technikum “klasa wojskowa”

Pod­sta­wo­wym celem kształ­ce­nia w tech­ni­kum – kla­sie woj­sko­wej – jest przy­go­to­wa­nie do:

 • zda­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go, egza­mi­nów zawo­do­wych oraz uzy­ska­nie tytu­łu tech­ni­ka
 • pod­ję­cia pra­cy w służ­bach mun­du­ro­wych (woj­sko, poli­cja, straż miej­ska, straż pożar­na)
 • kon­ty­nu­owa­nia edu­ka­cji w cywil­nych szko­łach i uczel­niach na kie­run­kach z zakre­su bez­pie­czeń­stwo publicz­ne

W cyklu naucza­nia prze­wi­dzia­no:

   •  
   • zaję­cia z musz­try woj­sko­wej
   • zaję­cia z wal­ki wręcz
   • zaję­cia z budo­wy bro­ni oraz ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści strze­lec­kie
   • zaję­cia z tere­no­znaw­stwa i orien­ta­cji w tere­nie
   • zaję­cia z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy
   • let­ni tygo­dnio­wy obóz kon­dy­cyj­ny (ćwi­cze­nia tere­no­we „Coman­do” – Bole­sła­wiec)
   • zimo­wy trzy-dnio­wy obóz kon­dy­cyj­ny (nauka jaz­dy na nar­tach – Szklar­ska Porę­ba)
   • jed­no­dnio­we zawo­dy spor­to­wo – obron­ne o Puchar Pre­ze­sa 62. KS.

   

  • Nauka odby­wać się będzie pięć dni w tygo­dniu, w tym jeden dzień jest tzw. „dniem mun­du­ro­wym”.

Technikum “klasa e‑sport z projektowaniem i programowaniem gier komputerowych”.

W ramach pro­fi­lu dodat­ko­wo ofe­ru­je­my:

 • zaję­cia z pro­fe­sjo­nal­nym tre­ne­rem e‑sportowym
 • wyszko­le­nie indy­wi­du­al­ne rucho­we i tak­tycz­ne, nauka pro­wa­dze­nia gry
 • dosko­na­le­nie myśle­nia  prze­strzen­ne­go, wie­lo­wąt­ko­we­go, ana­li­tycz­ne­go i logicz­ne­go
 • pro­jek­to­wa­nie świa­ta gry oraz posta­ci bio­rą­cych w niej udział
 • przy­go­to­wa­nie fabu­ły, pro­wa­dze­nie nar­ra­cji w grze i two­rze­nie wła­snej gry

Ucznio­wie rów­nież bio­rą rów­nież udział w roz­gryw­kach w takich grach, jak: CS:GO, LoL i inne oraz wspól­nych tre­nin­gach we wła­snym gro­nie jak i z pro­fe­sjo­nal­ny­mi gra­cza­mi. Ofe­ru­je­my udział w róż­ne­go rodza­ju wyjaz­dach na wyda­rze­nia e‑sportowe: IEM, a tak­że udział w  tur­nie­jach lokalnych/wojewódzkich/ogólnopolskich.

Technikum “klasa multimedia i grafika komputerowa”.

To nowy pro­fil w naszej ofer­cie edu­ka­cyj­nej w obrę­bie któ­re­go w ramach dodat­ko­wych zajęć pro­po­nu­je­my mię­dzy inny­mi:

 • pozna­nie zasad two­rze­nia gra­fi­ki wek­to­ro­wej, two­rze­nie samo­dziel­nych pro­jek­tów,
 • pozna­nie zasad two­rze­nia i obrób­ki gra­fi­ki rastro­wej, two­rze­nie samo­dziel­nych pro­jek­tów, retusz zdjęć,
 • łącze­nie gra­fi­ki wek­to­ro­wej z rastro­wą, two­rze­nie mate­ria­łów   rekla­mo­wych,
 • two­rze­nie obiek­tów w gra­fi­ce 3D, mode­le, ani­ma­cja, ste­ro­wa­nie
 • oświe­tle­niem i kame­rą, two­rze­nie fil­mów ani­mo­wa­nych,
 • two­rze­nie mul­ti­me­diów – dźwięk i obraz, two­rze­nie i publi­ka­cja fil­mów w inter­ne­cie.

Nauka w tech­ni­kum koń­czy się egza­mi­nem matu­ral­nym oraz egza­mi­nem potwier­dza­ją­cym kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we, w wyni­ku któ­re­go uczeń otrzy­mu­je tytuł zawo­do­wy tech­ni­ka oraz dyplom i suple­ment do dyplo­mu tj.  EURO­PASS w języ­ku pol­skim i angiel­skim, któ­ry wraz z dyplo­mem hono­ro­wa­ny jest w całej Unii Euro­pej­skiej.

Ucznio­wie osią­ga­ją­cy wyso­kie wyni­ki w nauce mogą ubie­gać się o sty­pen­dia:

    • Pre­ze­sa Rady Mini­strów
    • Nagro­dę Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go
    • Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go
    •  Sty­pen­dium Dyrek­to­ra Szko­ły

Szko­ła posia­da wypo­sa­żo­ne w nowo­cze­sne pomo­ce dydak­tycz­ne pra­cow­nie tech­nicz­ne, oraz posia­da sta­tus ośrod­ka egza­mi­na­cyj­ne­go do prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w zawo­dach tech­nik elek­tryk, tech­nik mecha­tro­nik i tech­nik infor­ma­tyk.

Jeże­li fascy­nu­jesz się tech­ni­ką i cie­ka­wią cię nowe tech­no­lo­gie to u nas w tech­ni­kum znaj­dziesz wszyst­ko to co Cię inte­re­su­je.

3- LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Elek­tryk

Ucznio­wie w ramach nauki w szko­le bran­żo­wej w zawo­dzie elek­try­ka uczą się mon­ta­żu i napraw insta­la­cji elek­trycz­nych zgod­nie z doku­men­ta­cją tech­nicz­ną, insta­lo­wa­niem i uru­cha­mia­niem urzą­dzeń elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cją insta­la­cji i urzą­dzeń elek­trycz­nych. Nauka odby­wa się w szko­le oraz na warsz­ta­tach szkol­nych.

Prak­ty­ki zawo­do­we odby­wa­ją się w zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi współ­pra­cu­je szko­ła.

W szko­le moż­na rów­nież zro­bić upraw­nie­nia SEP do 1kV po uzy­ska­niu któ­rych moż­na wyko­ny­wać insta­la­cje elek­trycz­ne w obiek­tach budow­la­nych.

Elek­tro­me­cha­nik

Ucznio­wie w ramach nauki w szko­le  w zawo­dzie elek­tro­me­cha­ni­ka uczą się mon­ta­żu, napra­wy i uru­cha­mia­nia maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych. Na zaję­ciach  pozna­ją rów­nież zasa­dy kon­ser­wa­cji  maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych.

Nauka odby­wa się w szko­le oraz na warsz­ta­tach szkol­nych. Prak­ty­ki zawo­do­we odby­wa­ją się w zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi współ­pra­cu­je szko­ła.

W szko­le moż­na rów­nież zro­bić upraw­nie­nia SEP do 1kV dają­ce upraw­nie­nia w zakre­sie obsłu­gi maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych.

Ucznio­wie osią­ga­ją­cy wyso­kie wyni­ki w nauce mogą ubie­gać się o:
1.  Nagro­dę Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go (po pierw­szym roku nauki)
 
Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go — przy­zna­wa­na jest ucznio­wi   za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w jed­nej z poniż­szych kate­go­rii:

a) uczeń, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym wyka­że się wybit­ny­mi osią­gnię­cia­mi w trak­cie nauki w dzie­dzi­nie nauko­wej, społecznej,kulturalnej lub innej. Nagro­dę mogą otrzy­mać lau­re­aci kon­kur­sów, olim­piad szcze­bla kra­jo­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go

b)uczeń szko­ły bran­żo­wej I stop­nia, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym speł­nił nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: uzy­skał naj­wyż­szą śred­nią ocen w szko­le nie niż­szą niż 4,00 co naj­mniej 3,9 z przed­mio­tów zawo­do­wych, uzy­skał oce­nę co naj­mniej dobrą z zacho­wa­nia, nie uzy­skał oce­ny nie­do­sta­tecz­nej z żad­ne­go przed­mio­tu.

c) uczeń bran­żo­wej szko­ły I stop­nia nie może się ubie­gać o nagro­dę w dwóch kate­go­riach i podej­mie decy­zję w któ­rej kate­go­rii będzie się ubie­ga­ło nagro­dę

d) wyso­kość  i for­mę nagro­dy (pie­nięż­nej  lub rze­czo­wej) okre­śla co roku Zarząd Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go (poda­tek odpro­wa­dzi Sta­ro­stwo Powia­to­we w Jele­niej Górze), kwo­ta nagro­dy nie może prze­kra­czać 2,000

2. Sty­pen­dium Dyrek­to­ra szko­ły

a) śred­nia ocen w seme­strze co naj­mniej 4,00

b) oce­na z zacho­wa­nia  co naj­mniej dobra

c) fre­kwen­cja nie niż­sza niż 80%

d) zaan­ga­żo­wa­nie w życie szko­ły, udział w kon­kur­sach, repre­zen­to­wa­nie szko­ły na zawo­dach spor­to­wych, dzia­łal­ność spo­łecz­na, kul­tu­ral­na.

 

Ze Strażą Graniczną bezpieczniej

Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy cykl spo­tkań dla uczniów  wszyst­kich klas  „Ze Stra­żą Gra­nicz­ną Bez­piecz­niej”, któ­re mia­ły  na celu wyczu­le­nie mło­dzie­ży  na wystę­pu­ją­ce zagro­że­nia.  Funk­cjo­na­riu­sze  pod­czas   pre­lek­cji  poka­za­li  zagro­że­nia  wyni­ka­ją­ce  z  zaży­wa­nia  nar­ko­ty­ków, udzie­li­li infor­ma­cji o odpo­wie­dzial­no­ści  kar­nej  za ich posia­da­nie,  prze­ka­za­li  uczniom  infor­ma­cje    o zasa­dach prze­kra­cza­nia gra­ni­cy pań­stwo­wej, a tak­że  naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Stra­ży Gra­nicz­nej  w Pol­sce. Prze­pro­wa­dzo­no pokaz posłu­szeń­stwa psa  służ­bo­we­go i  zapre­zen­to­wa­no sprzęt  wyko­rzy­sty­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy w codzien­nej służ­bie.

Ćwiczenia Euro 2012

W dniu 7.09.2011r ucznio­wie klas poli­cyj­nych wzie­li udział w ćwi­cze­niach z gru­pą inter­wen­cyj­ną poli­cji. Ćwi­cze­nia te odby­ły się na sta­dio­nie spor­to­wym przy ul. Złot­ni­czej w Jele­niej Górze i zwią­za­ne były z zabez­pie­cze­niem imprez maso­wych takich jak Mistrzo­stwa Świa­ta-Euro­2012. Nowi ucznio­wie naszej szko­ły wcie­li­li się w rolę nie­po­kor­nych kibi­ców zakłó­ca­ją­cych spo­kój pod­czas meczu. Podej­mo­wa­ne przez gru­pę inter­wen­cyj­ną czyn­no­ści zwią­za­ne z zabez­pie­cze­niem impre­zy i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa jej uczest­ni­kom, zakoń­czy­ły się pomyśl­nie a każ­dy z “zady­mia­rzy” wró­cił do domu zado­wo­lo­ny i z gło­wą peł­ną wra­żeń.