Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Organizacja Egzaminu maturalnego

Publi­ku­je­my dla maturzystów:

Har­mo­no­gram egza­mi­nu maturalnego.

Infor­ma­cja o spo­so­bie orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go w roku szkol­nym 2020/2021:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20210419_EM_Inf.pdf

Wytycz­ne doty­czą­ce orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go w roku 2020/2021:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

Komu­ni­kat Dyrek­to­ra CKE w spra­wie mate­ria­łów i przy­bo­rów pomoc­ni­czych, z któ­rych zda­ją­cy mogą korzy­stać na egza­mi­nie matu­ral­nym:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf