Archiwum kategorii: Ogólne

Turniej GIERCS:GO+LOL Podsumowanie

W dniach 1214.02.2020 r. w naszej szko­le odbył się corocz­ny tur­niej gier. Tym razem gra­cze rywa­li­zo­wa­li w dwie gry: Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve oraz League of Legends. Do tur­nie­ju zgło­si­ło się 20 dru­żyn CS:GO oraz 8 dru­żyn LOL. W przy­pad­ku Coun­ter Stri­ke­’a prze­pro­wa­dzi­li­śmy tydzień wcze­śniej eli­mi­na­cje onli­ne w wyni­ku któ­rych do tur­nie­ju LAN zakwa­li­fi­ko­wa­ło się po 8 dru­żyn z każ­dej gry. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju byli ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy przy­go­to­wa­li kom­pu­te­ry, ser­we­ry gier i komu­ni­ka­cji gło­so­wej oraz prze­pro­wa­dzi­li trans­mi­sję na żywo — stre­am w inter­ne­cie wraz z komen­ta­rzem. To był dla nich spraw­dzian umie­jęt­no­ści, któ­re naby­wa­ją pod­czas zajęć dodat­ko­wych z e‑sportu. Dodat­ko­wo szko­ła przy­go­to­wa­ła poczę­stu­nek dla gra­czy i kibi­ców oraz cie­płe napo­je. W jed­nej z sal kom­pu­te­ro­wych przez rzut­nik moż­na było śle­dzić na żywo roz­gryw­kę w CS:GO. Podob­nie jak w poprzed­nich latach i w tym roku przy­je­cha­li do nas gra­cze z odle­głych miast jak Byd­goszcz, Poznań, Wro­cław, Gdy­nia, Lublin, Kra­ków, Kędzie­rzyn-Koź­le, Wrze­śni czy Raci­bo­rza.

Fina­li­sta­mi tego­rocz­nej edy­cji tur­nie­ju roz­sta­ły dru­ży­ny:

💻w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve (CS:GO):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “- 273,150 C ”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Eme­ry­ci”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Eki­pa”

💻w grze League of Legends ( LOL):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “The Bills”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Pisto­le­cia­rze”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Pink Devs”

Dzię­ku­je­my nasze­mu Orga­no­wi Pro­wa­dzą­ce­mu Szko­łę (Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze) i Sta­ro­ście Jele­nio­gór­skie­mu — Panu Krzysz­to­fo­wi Wiśniew­skie­mu za ufun­do­wa­nie nagród.

Wię­cej o tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać i obej­rzeć mate­riał wideo na:

 1. 24jgora.pl
 2. TV DAMI
 3. FB Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go
 4. FB MrThe­Fla­kon
 5. Jelonka.com

Turniej gier — rozpiska

Roz­pi­ska meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Śro­da — 12 luty 2020 — mecze BO1:

8:00 — Eme­ry­ci vs Pafełki.pro
9:15 — Eki­pa vs FsT
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

8:00 — kan­cia­pa gaming vs Pink Devs
9:15 — Pisto­le­cia­rze vs Gbs team
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

Czwar­tek — 13 luty 2020 — mecze BO1:

8:00 — Mucho­lot vs −273.15 °C
9:15 — ☆Elo­Si­lve­ro☆ vs Bon­czi Team
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

8:00 — My z westa vs Exfo­xGa­ming
9:15 — The Bills vs Team Con­fu­sion Gaming
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

Na dru­ży­ny zaczy­na­ją­ce swo­je mecze o 8:00 cze­ka­my na miej­scu od 7:30. Jak­by ktoś nie wie­dział gdzie gra­my to tutaj. Trze­ba przejść do koń­ca cały par­king.

Awan­su­ją dalej po dwie dru­ży­ny, któ­re osią­gną dwa zwy­cię­stwa. Dru­ży­ny z dwo­ma prze­gra­ny­mi odpa­da­ją. Poka­zu­je to dra­bin­ka podwój­nej eli­mi­na­cji opu­bli­ko­wa­na w poprzed­nim wpi­sie.

Jeśli nie natra­fi­my na duże pro­ble­my przez pierw­sze dwa dni to pół­fi­na­ły w pią­tek spró­bu­je­my zagrać w sys­te­mie BO3 i finał BO3. Jeśli będą pro­ble­my i opóź­nie­nia to pół­fi­na­ły BO1 i dopie­ro finał BO3.

Nagro­dy są prze­wi­dzia­ne dla pierw­szych dwóch miejsc. Za pierw­sze miej­sce w CSa i LOLa dla każ­de­go gra­cza kla­wia­tu­ra mecha­nicz­na pod­świe­tla­na Marvo, za dru­gie miej­sce gło­śni­ki kom­pu­te­ro­we Marvo.

Piąt­ko­we pół­fi­na­ły będą wyglą­da­ły nastę­pu­ją­co:

 1. zwy­cięz­ca meczu z 10:30 ze śro­dy vs zwy­cięz­ca meczu z 13:00 w czwar­tek.
 2. zwy­cięz­ca meczu z 10:30 w czwar­tek vs zwy­cięz­ca meczu z 13:00 w śro­dę.

Przez cały czas trwa­nia tur­nie­ju będzie moż­li­wość drob­nej kon­sump­cji. Zaku­pi­li­śmy dla Was cia­stecz­ka, palusz­ki, her­ba­tę (jest czaj­nik i ter­mo­sy), soki, her­ba­tę, cukier, jakiś chle­bek, pasz­te­ty itp.

ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Według cere­mo­nia­łu woj­sko­­wo-poli­­cy­j­ne­­go odby­ła się 5 lute­go br. nie­co­dzien­na uro­czy­stość w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych. 29 uczen­nic i uczniów w gra­na­to­wych i zie­lo­nych mun­du­rach skła­da­ło ślu­bo­wa­nie w asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Po kil­ku­let­niej prze­rwie w tej pod­nio­słej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły lice­alist­ki — uczen­ni­ce kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Ślu­bo­wa­nie roz­po­czę­ło się od mel­dun­ku komen­dan­to­wi woje­wódz­kie­mu Poli­cji we Wro­cła­wiu — Panu nad­in­spek­to­ro­wi Toma­szo­wi Tra­wiń­skie­mu i Pani dyrek­tor ZSTiL — Doro­cie Sob­czyń­skiej. Na uro­czy­stość przy­by­li: komen­dant Poli­cji w Jele­niej Górze — Pan mł. inspek­tor Bogu­mił Kotow­ski, sta­ro­sta powia­to­wy — Pan Krzysz­tof Wiśniew­ski, dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Sta­ro­stwa — Pan Syl­we­ster Urbań­ski, przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go: Pan płk w st. spocz. Edward Basa­ły­go, Pan mjr w st. spocz. Kazi­mierz Kopa­niarz, Związ­ku Kom­ba­tan­tów — uczest­nik walk z nie­miec­kim oku­pan­tem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licz­nie sta­wi­li się rów­nież rodzi­ce uczniów skła­da­ją­cych ślu­bo­wa­nie. Goście zło­ży­li uczniom gra­tu­la­cje i życze­nia suk­ce­sów w nauce. Dyrek­tor ZSTiL przed­sta­wi­ła dotych­cza­so­wy doro­bek klas mun­du­ro­wych. Lice­ali­ści z kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­twa medycz­ne­go poka­za­li umie­jęt­no­ści naby­te pod­czas zajęć z języ­ka migo­we­go. Na zakoń­cze­nie, mun­du­ro­wi ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li swo­je wyszko­le­nie z musz­try i w trzech kolum­nach, przy dźwię­kach “War­sza­wian­ki” prze­ma­sze­ro­wa­li kro­kiem defi­la­do­wym.

Mate­riał wideo z TV DAMI.

Losowanie grup na finały LAN

CS:GO:

Gru­pa 1 — eli­mi­na­cje śro­da 12.02.2020 r.

 • Dru­ży­na A: Eme­ry­ci (ZSTiL + absol­went)
 • Dru­ży­na B: Pafełki.pro (SP)
 • Dru­ży­na C: Eki­pa (ZSTiL + absol­went)
 • Dru­ży­na D: FsT (SP)

Gru­pa 2 — eli­mi­na­cje czwar­tek 13.02.2020 r.

 • Dru­ży­na A: Mucho­lot (Inne)
 • Dru­ży­na B: −273.15 °C (Inne)
 • Dru­ży­na C: ☆Elo­Si­lve­ro☆ (ZSTiL + absol­went)
 • Dru­ży­na D: Bon­czi Team SP

LOL:

Gru­pa 1 — eli­mi­na­cje śro­da 12.02.2020 r.

 1. Dru­ży­na A: kan­cia­pa gaming (ZSTiL + absol­went)
 2. Dru­ży­na B: Pink Devs (Inne)
 3. Dru­ży­na C: Pisto­le­cia­rze (ZSTiL + absol­went)
 4. Dru­ży­na D: Gbs team (SP)

Gru­pa 2 — eli­mi­na­cje czwar­tek 13.02.2020 r.

 1. Dru­ży­na A: My z westa (ZSTiL + absol­went)
 2. Dru­ży­na B: Exfo­xGa­ming (SP)
 3. Dru­ży­na C: The Bills (ZSTiL + absol­went)
 4. Dru­ży­na D: Team Con­fu­sion Gaming (Inne)

Eli­mi­na­cje w gru­pach zagra­my tak jak w poprzed­nich latach — dra­bin­ką podwój­nej eli­mi­na­cji. Każ­de­go dnia mecze zaczy­na­my o 8:00 więc dru­ży­ny gra­ją­ce jako pierw­sze pro­szo­ne są o przy­by­cie już od 7:30 aby punk­tu­al­nie o 8:00 zacząć roz­gryw­kę. Dru­ży­ny, któ­re zagra­ją jako pierw­sze w śro­dę z obu gier (Dru­ży­na A + Dru­ży­na B) mogą już we wto­rek do połu­dnia przy­je­chać i skon­fi­gu­ro­wać sobie kom­pu­te­ry żeby we wspo­mnia­ną śro­dę już mieć to “z gło­wy” i nie robić tego na ostat­nią chwi­lę.

Wszyst­kie dru­ży­ny gra­ją­ce w póź­niej­szych godzi­nach są pro­szo­ne o obec­ność 45 minut wcze­śniej gdy­by zaist­nia­ła moż­li­wość przy­śpie­sze­nia roz­gryw­ki (np. nie­obec­ność innej dru­ży­ny i wal­ko­wer itp.)

Każ­dy gracz zobo­wią­za­ny jest do posia­da­nia swo­jej mysz­ki, pod­kład­ki, kla­wia­tu­ry, słu­cha­wek i mikro­fo­nu wraz z posia­da­ny­mi przej­ściów­ka­mi, żeby nie było pro­ble­mu z pod­pię­ciem do naszych kom­pu­te­rów. Con­fig też war­to mieć, zawsze to będzie szyb­ciej.

Każ­da dru­ży­na dosta­nie suma­rycz­nie 15 minut cza­su na pod­łą­cze­nie się i roz­grzew­kę. Jeśli pod­łą­cze­nie zaj­mie Wam 10 minut to 5 zosta­nie na roz­grzew­kę. War­to to prze­ćwi­czyć w domu i upew­nić się, że macie wszyst­ko co potrzeb­ne ze sobą.

Zapra­szam naszych uczniów do pomo­cy w usta­wia­niu, kon­fi­gu­ro­wa­niu kom­pu­te­rów w ponie­dzia­łek i wto­rek od 9:00 do 14:00 oraz oso­by chęt­ne do prze­te­sto­wa­nia czy nie ma pro­ble­mów z CS:GO + LOL, żeby ewen­tu­al­ne pro­ble­my jesz­cze przed tur­nie­jem móc zweryfikować/poprawić.

Tur­niej roz­gry­wa­my jak co roku w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (za par­kin­giem daw­ne­go zakła­du “Karel­ma” — uli­ca Prze­my­sło­wa 11 lub ina­czej obok ostat­nie­go budyn­ku na uli­cy Jaśmi­no­wej). To jest 200300 metrów od przy­stan­ku MZK/PKP.

losowanie drugiej rundy eliminacji online

W obec­no­ści uczniów doko­na­li­śmy loso­wa­nia dru­giej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze roz­gry­wa­my na ser­we­rach espor­tal w dniu 05.02.2020 r. Do tur­nie­ju LAN prze­cho­dzą zwy­cięz­cy meczy BO3 w gru­pie “ZSTiL + absol­went” oraz zwy­cięz­ca (fina­łu) gru­py “Inne”. Jeśli mecze w gru­pie “Inne” pój­dą spraw­nie i będzie chęć roze­gra­nia jesz­cze dzi­siaj meczu o pierw­sze miej­sce to pro­szę bar­dzo, jeśli nie to ter­min tego meczu to 06.02.2020 r o godzi­nie 18:00.

Loso­wa­nie w gru­pie “Inne”:

 • iBUYP1WO vs mucho­lot — godzi­na 18:00
 • Sos Czo­sko­wy vs Fal­ling Cha­ins — godzi­na 18:00

Jak widzi­my dru­ży­na iBUYP1WO będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu 🙂

Loso­wa­nie w gru­pie “ZSTiL + absol­went”:

 • Ace­Pa­ja­ce vs Eme­ry­ci — godzi­na 18:00
 • @kanciapa vs T ☆Elo­Si­lve­ro☆ — godzi­na 18:00
 • Eki­pa vs Record skocz­ni — godzi­na 18:00

Rów­nież i w gru­pie “ZSTiL + absol­went” dru­ży­na @kanciapa będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu.

Pro­szę dzi­siaj z uwa­gi na mecze BO3 ogar­nąć swo­je dru­ży­ny punk­tu­al­nie na 18:00.