Archiwum kategorii: Ogólne

Plan lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 14.09.2020 r. (kolo­ry­sty­ka poma­rań­czo­wa). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Komputery z projektu “zdalna szkoła”

W dniu 15 wrze­śnia Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski Krzysz­tof Wiśniew­ski wraz z Człon­kiem Zarzą­du Artu­rem Smo­lar­kiem oraz dyrek­to­rem Wydzia­łu Oświa­ty i Zdro­wia Syl­we­strem Urbań­skim, prze­ka­za­li dyrek­to­rom szkół pod­le­głych powia­to­wi 30 kom­pu­te­rów przenośnych/laptopów wraz z opro­gra­mo­wa­niem i akce­so­ria­mi, zaku­pio­nych w ramach otrzy­ma­ne­go gran­tu na kwo­tę 60 000 zł z pro­jek­tu “Zdal­na Szko­ła” na potrze­by naucza­nia on-line. Nowo­cze­sny sprzęt decy­zją Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go Krzysz­to­fa Wiśniew­skie­go został prze­ka­za­ny do szkół pod­le­głych powia­to­wi tj.:

✅18 kom­pu­te­rów tra­fi­ło do Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

✅12 kom­pu­te­rów do Szko­ła Mistrzo­stwa Spor­to­we­go Szklar­ska Porę­ba.

Przy­po­mnij­my, że prze­zna­czo­no na ten pro­jekt 186 milio­nów zło­tych Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na obec­ną sytu­ację szkol­nic­twa, zwią­za­ną z wpro­wa­dze­niem na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii, spo­wo­do­wa­nym zaka­że­nia­mi koro­na­wi­ru­sem. Zamknię­cie pla­có­wek oświa­to­wych na wie­le tygo­dni wymu­si­ło nowe stan­dar­dy pro­wa­dze­nia zajęć edu­ka­cyj­nych. Dzia­ła­nie jest finan­so­wa­ne ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa na lata 20142020.

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020

Ze wzglę­du na zacho­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z panu­ją­cą pan­de­mią, inau­gu­ra­cja nowe­go roku szkol­ne­go odbę­dzie się w dwóch turach.

  1. I tura o godzi­nie 9.00 w sali gim­na­stycz­nej dla klas II LO oraz dla klas Tech­ni­kum: Ia, Ib, IIa i IIb
  2. II tura o godzi­nie 10.00 w sali gim­na­stycz­nej dla klas IIg, III i IV.

Pro­si­my o zasto­so­wa­nie się do poniż­szych zale­ceń:

  1. Ucznio­wie przy­cho­dzą do szko­ły , sali gim­na­stycz­nej na wyzna­czo­ną godzi­nę.
  2. Każ­dy uczeń, wcho­dzą­cy do szko­ły, obo­wią­za­ny jest zde­zyn­fe­ko­wać dło­nie za pomo­cą dezyn­fek­to­rów umiesz­czo­nych przy wej­ściu do szko­ły oraz w holu szko­ły.
  3. Każ­dy wcho­dzą­cy do szko­ły uczeń obo­wią­za­ny jest do zało­że­nia masecz­ki zakry­wa­ją­cej usta i nos.

Dyrek­tor Szko­ły
Doro­ta Sob­czyń­ska