Archiwum kategorii: Ogólne

Szkolenie online firmy vulcan

Infor­mu­je­my, że w dniu 9 czerw­ca 2020 r. o godz. 14:00 Fir­ma VUL­CAN orga­ni­zu­je pokaz onli­ne dla rodziców/kandydatów odno­śnie rekru­ta­cji do szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Link do wyda­rze­nia lub moż­li­we prze­kie­ro­wa­nie po klik­nię­ciu na poniż­szy baner:

Od szkolnego gwaru, przez poligon, konferencyjną salę, naukę on-line do konsultacji

Od 12 mar­ca br. ucichł szkol­ny gwar w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach, życie jed­nak pie­cho­wic­kiej szko­ły śred­niej nie zamar­ło. Prze­strze­ga­jąc wszel­kich ogra­ni­czeń epi­de­mio­lo­gicz­nych, pra­cu­je dyrek­cja, peda­gog, admi­ni­stra­cja, obsłu­ga, co jakiś czas wstą­pi nauczy­ciel. Odby­wa się jed­nak nie­wi­dzial­na na zewnątrz nauka, bowiem od 25 mar­ca ruszy­ło zdal­ne naucza­nie wg nowe­go pla­nu lek­cji. W domach, przed moni­to­ra­mi kom­pu­te­rów zasie­dli nauczy­cie­le, ucznio­wie, by wyko­rzy­stu­jąc plat­for­my clas­sro­omu, meetu kon­ty­nu­ować naukę. Dla tych pierw­szych szyb­ki kurs wyko­rzy­sta­nia plat­form inter­ne­to­wych przy­go­to­wa­li nauczy­cie­le-infor­ma­ty­cy. Ucznio­wie, za radą nauczy­cie­li przed­mio­tów zawo­do­wych i wła­snych już umie­jęt­no­ści szyb­ciej, lub wol­niej „wcho­dzi­li”, nie bez kło­po­tu z inter­ne­tem w tryb zdal­ne­go naucza­nia.

W tej ciszy zdal­ne­go naucza­nia, war­to przy­po­mnieć waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia uczniów, z tej aktyw­niej­szej czę­ści roku szkol­ne­go, sprzed 12 mar­ca, tym bar­dziej, że uczest­ni­czy­ły w nich trzy oddzia­ły pierw­szo­kla­si­stów – tech­ni­kum i jed­na kla­sa lice­al­na. Ta ostat­nia ponow­nie ruszy­ła w ZSTiL po kil­ku­let­niej prze­rwie, i aktyw­nie włą­czy­ła się nurt życia szko­ły o pro­fi­lu tech­nicz­nym, zacho­wu­jąc swo­ją ogól­no­kształ­cą­cą odręb­ność. W lice­al­nej kla­sie ucznio­wie uczą się w dwóch pro­fi­lach: poli­cyj­nym i ratow­nic­twa medycz­ne­go.

Ucznio­wie tej kla­sy, zdo­mi­no­wa­nej liczeb­nie przez dziew­czy­ny, uczest­ni­czy­li w obo­zie szko­le­nio­wym, zawo­dach wspól­nie z ucznia­mi „woj­sko­wy­mi”. W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów-lice­ali­stów i tech­ni­ków w poli­cyj­nych i woj­sko­wych mun­du­rach uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód.

Fot. 1. Zma­ga­nia na torze prze­szkód

Szcze­gól­ne­go wysił­ku wyma­gał ten ostat­ni, w żar­go­nie woj­sko­wym nazy­wa­ny „mał­pim gajem” W hali gim­na­stycz­nej ucznio­wie poko­ny­wa­li bojo­wy tor spraw­no­ścio­wy. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie obo­zu, za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu, upo­min­ka­mi wyróż­nie­ni zosta­li: Mario­la Salak i Domi­nik Zin­kie­wicz. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.

Fot. 2. Zakoń­cze­nie obo­zu, razem z ucznia­mi ze szko­ły w Lubo­mie­rzu

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. W kosza­rach i na poli­go­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz tere­no­znaw­stwie. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.

Fot. 3. Dru­ży­na przed kolej­ną kon­ku­ren­cją

W listo­pa­dzie gru­pa uczniów z kla­sy I i III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go uczest­ni­czy­ła w wyciecz­ce do elek­trow­ni „Turów” w Boga­ty­ni. Wyciecz­ki te weszły na sta­łe do kalen­da­rza roku szkol­ne­go tech­ni­kum. Ucznio­wie mogli zazna­jo­mić się z wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych w jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych elek­trow­ni w Pol­sce. Pod­czas zwie­dza­nia zakła­du ener­ge­tycz­ne­go pozna­li cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny — od skła­do­wa­nia, mie­le­nia i spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go, poprzez zamia­ny wody na parę napę­dza­ją­cą tur­bi­ny gene­ra­to­rów, do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w gene­ra­to­rze i jej prze­sy­łu linia­mi wyso­kie­go napię­cia do Kra­jo­wej Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­nej.

Fot. 4. W elek­trow­ni „Turów”

Gru­pa uczniów z naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cji „Bez­piecz­na szko­ła – pew­ny uczeń – spo­koj­ny rodzic” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Dol­no­ślą­ski Ośro­dek Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Jele­niej Górze. Na kon­fe­ren­cji poru­sza­no pro­ble­my bez­pie­czeń­stwa uczniów i nauczy­cie­li w szko­le. Przed­sta­wi­ciel Poli­cji omó­wił pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia szko­ły i meto­dy współ­pra­cy z Poli­cją. Nasi ucznio­wie: Mar­cin Kola­siń­ski i Kry­stian Kozek mówi­li o moż­li­wo­ściach e spor­tu w umac­nia­niu pozy­tyw­nych emo­cji w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich, roz­ła­do­wy­wa­niu agre­sji. Ucznio­wie z klas mun­du­ro­wych, m. in. Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Bar­tek Bere­siń­ski, Kaje­tan Nowa­kow­ski, Michał Skow­roń­ski, Bogu­sław Wro­na, uczest­ni­czy­li w poka­zach przy­go­to­wa­nych przez Komen­dę Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze oraz pro­wa­dzą­ce­go kon­fe­ren­cję — Zyg­mun­ta Korze­niew­skie­go.

28 listo­pa­da 2019 r. na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju odbył się tur­niej „O puchar komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mario­la Salak, Ali­cja Szwin­ta, Wero­ni­ka Gaw­dzis, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej i Krzysz­tof Waw­rzy­niak. Dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych zaję­ła trze­cie miej­sce. Zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został uczeń naszej szko­ły — Nor­bert Kowa­lik.

Fot. 5. Dyplo­my otrzy­ma­li: Ali­cja Szwin­ta i Nor­bert Kowa­lik

Dnia 4 grud­nia br. 45 uczniów naszej szko­ły wyje­cha­ło na wyciecz­kę szkol­ną do Dre­zna. Pod­czas cało­dzien­ne­go poby­tu ucznio­wie zwie­dzi­li zespół pała­co­wy Zwin­ger, a w nim m.in. Gale­rię Malar­ską Daw­nych Mistrzów (dzie­ła Tycja­na, Ruben­sa, Cana­let­to), Zamek — daw­ną sie­dzi­bę dyna­stii Wet­ty­nów. Zoba­czy­li rów­nież Kate­drę Hof­kir­che — naj­więk­szy kato­lic­ki kościół w Sak­so­nii oraz Frau­en­kir­che – Kościół Marii Pan­ny. Nie­wąt­pli­wą atrak­cją była wizy­ta na naj­star­szym w Niem­czech jar­mar­ku bożo­na­ro­dze­nio­wym — Weih­nacht­smarkt. Drez­deń­ski jar­mark nazy­wa­ny jest Strie­zel­markt, to wizy­tów­ka mia­sta w okre­sie przed­świą­tecz­nym. Jar­mar­ko­wi towa­rzy­szy­ły róż­ne­go rodza­ju wystę­py arty­stycz­ne połą­czo­ne z śpie­wem kolęd oraz pre­zen­ta­cją szo­pek bożo­na­ro­dze­nio­wych.

Fot. 6. Uczest­ni­cy wyciecz­ki w Dreź­nie

Lice­ali­ści z kla­sy poli­cyj­nej 15 stycz­nia 2020 r. szko­li­li się w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Mie­li oka­zję zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da pra­ca poli­cjan­tów. Ucznio­wie obej­rze­li pomiesz­cze­nia gdzie pra­cu­ją mun­du­ro­wi, w tym sta­no­wi­sko dowo­dze­nia oraz sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w codzien­nej służ­bie. Zapo­zna­li się tak­że z rodza­ja­mi środ­ków przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, bro­ni będą­cej na wypo­sa­że­niu indy­wi­du­al­nym poli­cjan­tów i na sta­nie jed­nost­ki. Każ­dy mógł przy­mie­rzyć kami­zel­kę, ochra­nia­cze i hełm kulo­od­por­ny.

Fot. 7. Lice­ali­ści w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze

5 lute­go br. 29 uczen­nic i uczniów w gra­na­to­wych i zie­lo­nych mun­du­rach skła­da­ło ślu­bo­wa­nie w asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Po kil­ku­let­niej prze­rwie w tej pod­nio­słej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły lice­alist­ki — uczen­ni­ce kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Ślu­bo­wa­nie roz­po­czę­ło się od mel­dun­ku komen­dan­to­wi woje­wódz­kie­mu Poli­cji we Wro­cła­wiu — Panu nad­in­spek­to­ro­wi Toma­szo­wi Tra­wiń­skie­mu i Pani dyrek­tor ZSTiL — Doro­cie Sob­czyń­skiej. Na uro­czy­stość przy­by­li: komen­dant Poli­cji w Jele­niej Górze — Pan mł. inspek­tor Bogu­mił Kotow­ski, sta­ro­sta powia­to­wy — Pan Krzysz­tof Wiśniew­ski, dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Sta­ro­stwa — Pan Syl­we­ster Urbań­ski, przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go: Pan płk w st. spocz. Edward Basa­ły­go, Pan mjr w st. spocz. Kazi­mierz Kopa­niarz, Związ­ku Kom­ba­tan­tów — uczest­nik walk z nie­miec­kim oku­pan­tem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licz­nie sta­wi­li się rów­nież rodzi­ce uczniów skła­da­ją­cych ślu­bo­wa­nie Lice­ali­ści z kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­twa medycz­ne­go poka­za­li umie­jęt­no­ści naby­te pod­czas zajęć z języ­ka migo­we­go. Na zakoń­cze­nie, mun­du­ro­wi ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li swo­je wyszko­le­nie z musz­try i w trzech kolum­nach, przy dźwię­kach “War­sza­wian­ki” prze­ma­sze­ro­wa­li kro­kiem defi­la­do­wym.

Fot. 8. Ślu­bo­wa­nie kla­sy poli­cyj­nej (lice­ali­stów) i woj­sko­wej (tech­ni­ków)

Od 12 mar­ca takie przed­się­wzię­cia już nie są orga­ni­zo­wa­ne, trze­ba pocze­kać do nowe­go roku szkol­ne­go. Ucznio­wie, nauczy­cie­le, ale tak­że i rodzi­ce zna­leź­li się w innej rze­czy­wi­sto­ści edu­ka­cyj­nej. Panu­je zdal­ne naucza­nie, wide­okon­fe­ren­cje, testy na odle­głość. Do koń­ca roku szkol­ne­go pozo­sta­ło już nie­wie­le cza­su. W ostat­nim tygo­dniu maja nauczy­cie­le roz­pocz­ną kon­sul­ta­cje dla matu­rzy­stów, z począt­kiem czerw­ca-dla pozo­sta­łych uczniów.