Archiwum kategorii: Ogólne

Konkurs polonistyczny

Roz­po­czę­ła się dru­ga edy­cja kon­kur­su Mistrz Wypra­co­wań. Rywa­li­za­cja pole­ga na pisa­niu wypra­co­wań na kon­kret­ne tema­ty, któ­re moż­na wybrać z listy przy­go­to­wa­nej przez orga­ni­za­to­ra. Każ­da nade­sła­na pra­ca jest wery­fi­ko­wa­na, a uczest­nik otrzy­mu­je za nią punk­ty. Ich licz­ba uza­leż­nio­na jest od dłu­go­ści wypra­co­wa­nia, stop­nia wyczer­pa­nia tema­tu oraz od wystę­po­wa­nia błę­dów w tekście.

Kon­kurs Mistrz wypra­co­wań na plat­for­mie Dyktanda.pl trwa do 18.04.2021 r. Aby dołą­czyć do rywa­li­za­cji oraz zare­zer­wo­wać temat wypra­co­wa­nia, wystar­czy wejść na stro­nę: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja

Zapra­szam do udziału.

Zajęcia Szkolne

Infor­mu­je­my, że od 18.01.2021 r. wra­ca­my do naucza­nia w for­mie zdal­nej wg. aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu lek­cji zaim­por­to­wa­ne­go do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go (z uwzględ­nie­niem zmian nanie­sio­nych w for­mie zastępstw) oraz inny­mi usta­le­nia­mi w związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się egza­mi­na­mi zawo­do­wy­mi dla kla­sy IIIT

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020, w celu popra­wy sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce poprzez wzmac­nia­nie roli biblio­tek publicz­nych, szkol­nych i peda­go­gicz­nych jako lokal­nych ośrod­ków życia spo­łecz­ne­go sta­no­wią­cych cen­trum dostę­pu do kul­tu­ry i wie­dzy. Cel ten reali­zo­wa­ny jest przez finan­so­we wspar­cie moder­ni­za­cji, budo­wy lub prze­bu­do­wy pla­có­wek biblio­tecz­nych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, oraz bie­żą­ce uzu­peł­nia­nie zbio­rów biblio­tek publicz­nych i szkol­nych o nowo­ści wydawnicze.

Pro­gram skła­da się z trzech prio­ry­te­tów. Biblio­te­ki szkol­ne reali­zu­ją:
Prio­ry­tet 3 -  Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów poprzez pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie roz­wo­ju czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup nowo­ści wydawniczych.

Ucznio­wie ZSTiL w Pie­cho­wi­cach pod kie­run­kiem swo­ich wycho­waw­ców zre­ali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkolnej:

kla­sa Ia T, kla­sa Ib T, kla­sa IIa T, kla­sa IIb T, kla­sa II G, kla­sa II LO, kla­sa III T, kla­sa IV T

Lista zaku­pio­nych w ramach pro­gra­mu ksią­żek znaj­du­je się tutaj

Zajęcia zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN zaję­cia w try­bie zdal­nym reali­zo­wa­ne będą do 29.11.2020 r. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na bieżąco.